Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 78/TB-SGDĐT

Tuyên Quang, ngày 22  tháng 11 năm 2013

 

 THÔNG BÁO

Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2013

 

Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2013.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức vào Sở Nội vụ năm 2013 như sau:

1. Đơn vị, số lượng tiếp nhận và chức danh đảm nhiệm

2.1. Đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học, Thanh tra Sở;

2.2. Số lượng: 05 người (02 người thuộc phòng Giáo dục Trung học, 01 người thuộc Thanh tra Sở, 01 người thuộc Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 01 người thuộc Phòng Giáo dục Mầm non);

2.3. Chức danh đảm nhiệm: Chuyên viên.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

1.1. Đối tượng tiếp nhận:

Là cán bộ quản lý hoặc giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

a) Chuyên viên phụ trách bộ môn Lịch sử; công tác dạy thêm, học thêm; công tác cử tuyển vào các trường PTDTNT thuộc Phòng Giáo dục Trung học

- Có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Lịch Sử; Tin học Văn phòng trình độ A trở lên; Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn luyện học sinh giỏi tại các trường THPT, đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có thời gian công tác trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang từ 05 năm trở lên.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

b) Chuyên viên phụ trách bộ môn Ngữ Văn; phụ trách công tác học sinh, sinh viên thuộc Phòng Giáo dục Trung học

- Có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Ngữ Văn; Tin học Văn phòng trình độ A trở lên; Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn luyện học sinh giỏi tại các trường THPT, đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có thời gian công tác trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang từ 05 năm trở lên.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

c) Chuyên viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

- Có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm trở lên thuộc  một trong các chuyên ngành Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ; Tin học; có trình độ Tin học Văn phòng trình độ A trở lên; Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có kinh nghiệm trong giảng dạy và ôn luyện học sinh giỏi tại các trường THPT, đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có thời gian công tác trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang từ 05 năm trở lên.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non thuộc Phòng Giáo dục Mầm non

- Có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm Mầm non; có trình độ Tin học Văn phòng trình độ A trở lên; Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Là giáo viên đang giảng dạy tại các trường hoặc là chuyên viên theo dõi công tác giáo dục mầm non tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện của tỉnh Tuyên Quang 05 năm trở lên.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

c) Chuyên viên phụ trách công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo.

- Có trình độ chuyên môn Đại học Luật, Đại học sư phạm trở lên; Tin học Văn phòng trình độ A trở lên; Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang từ 05 năm trở lên.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm:

3.1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

3.2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3x4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác);

3.3. Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;

3.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

3.5. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

3.6. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ đăng ký

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 22/11/2013 đến hết ngày 21/12/2013, trong giờ hành chính.

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (Số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4.3. Người tiếp nhận hồ sơ:

Bà Mai Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở (Điện thoại 027 3824 713 hoặc 082 081 999).

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết tại Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang./.

 

Nơi nhận:

- Ủ ban nhân dân tỉnh (báo cáo);                                                                                                                         - Sở Thông tin và Truyền thông (Đăng tải);                                                  

 - Giám đốc, các PGĐ Sở;                                                                                                                                                       

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Thinh


Thông tin đã đăng